Aktualności
17 października 2011
Oficjalna odsłona naszej nowej strony internetowej. Witamy w sieci!

W ramach proponowanych usług administracyjno – technicznych świadczymy w szczególności następujące czynności:

 1. reprezentowanie nieruchomości wspólnej w sprawach związanych z administrowaniem nieruchomością,
 2. organizowanie zebrań właścicieli oraz przygotowywanie dokumentacji z tym związanej,
 3. zapewnienie utrzymania w należytym stanie porządku i czystości części i urządzeń służących do wspólnego użytku mieszkańców,
 4. zapewnienie utrzymywania nieruchomości w należytym stanie technicznym i sanitarnym, zlecanie obowiązkowych przeglądów, bieżąca konserwacja nieruchomości i urządzeń technicznych,
 5. zlecanie usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości,
 6. prowadzenie dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
 7. rozliczanie zawartych przez zleceniodawcę umów sprzątania, konserwatorskich, ochrony nieruchomości i umów o dostawę mediów oraz zapewnienie usuwania z terenu nieruchomości nieczystości stałych i płynnych,
 8. przygotowywanie dokumentów do dochodzenia roszczeń windykacyjnych z tytułu należnych opłat – wezwania do zapłaty,
 9. przechowywanie i zabezpieczanie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów i dokumentacji dotyczących nieruchomości, a także sporządzanie lub zlecanie sporządzenia takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami,
 10. ubezpieczanie nieruchomości wspólnej,
 11. przygotowanie regulaminów dotyczących nieruchomości wspólne – regulamin kosztów, regulamin porządkowy.

Dane kontaktowe do Administratora (telefon, fax, email) są udostępniane na tablicy ogłoszeń, wraz z telefonami awaryjnymi oraz kontaktowymi do konserwatorów, firmy sprzątającej oraz innych usługodawców. Ogłoszenia dotyczące istotnych dla mieszkańców informacji są ponadto wrzucane indywidualnie do skrzynek oddawczych lokali.

Czas pracy administratora jest dostosowany do potrzeb mieszkańców.

W ramach proponowanych usług księgowych świadczymy w szczególności następujące czynności:

 • Naliczanie przyjętych zaliczek,
 • Rozliczanie kosztów,
 • Rozliczanie mediów,
 • Sprawozdawczość,
 • Naliczanie należności publicznoprawnych
 • Windykacja należności – wezwania do zapłaty

Z uwagi na fakt, że zachowanie płynności finansowej każdej nieruchomości jest sprawą kluczową, szczególny nacisk kładziemy na egzekwowanie płatności należnych zaliczek. Analiza wpływów na konto lokalu danego właściciela prowadzona jest na bieżąco. Jeśli zwłoka w płatnościach przekracza 2 miesiące, wysyłana jest za potwierdzeniem odbioru informacja o stanie konta wraz z podaniem terminu na uregulowanie zadłużenia. W przypadku dalszej zwłoki, kolejnym krokami są wezwanie do zapłaty i ostateczne wezwanie do zapłaty, a po bezskutecznym upływie wskazanego w nich terminu, sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego za pośrednictwem współpracującej kancelarii.